Kallavere Keskkooli tegevuse ümberkorraldamine

Vastavalt Maardu Linnavolikogu 26. märtsi 2024. a otsusele nr 85 annab Maardu Linnavalitsus teada, et alates 1. septembrist 2024. a korraldatakse Kallavere Keskkooli tegevus ümber. Nimetatud otsusega algatatakse alates 1. septembrist 2024. a Kallavere Keskkooli gümnaasiumiosa järkjärguline sulgemine. Kõik kooli praegused gümnasistid saavad võimaluse keskhariduse omandamiseks oma õppeasutuses.

Väljavõte Maardu Linnavolikogu 26. märtsi 2024. a otsusest nr 85:
1. Korraldada ümber Kallavere Keskkooli (registrikood 75011913) tegevus alates 01.09.2024 järgmiselt:
1.1. muuta Kallavere Keskkooli tegutsemise vormi selliselt, et koolitustegevus lõpetatakse keskhariduse tasemel (hariduse tase II Eesti Vabariigi haridusseaduse § 2 lg 5 p 3 kohaselt) järkjärguliselt aastatel 2024 – 2026;
1.2. alates 1. septembrist 2024. a ei avata ning ei toimu õpilaste vastuvõttu Kallavere Keskkooli 10. klassi;
1.3. alates 1. septembrist 2025. a ei avata ning ei toimu õpilaste vastuvõttu Kallavere Keskkooli 10. ja 11. klassi;
1.4. alates 1. septembrist 2026. a on Kallavere Keskkooli tegutsemise vorm põhikool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes.

Sellest tulenevalt tegutseb alates 1. septembrist 2026. a praegune Kallavere Keskkool põhikoolina, kus toimub õppetöö I, II ja III kooliastmes.

Otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna  Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Maardu Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Loe veel: