Üldtööplaan

Kallavere Keskkooli (edaspidi KKK) prioriteedid 2022-2023:
 Gümnaasiumi astme õpilaste õppimise paindlikumaks muutmine, sh e-gümnaasiumi arendamine.
 Keelekümbluse ja LAK-õppe programmi laiendamine ning koostöö parandamine algklasside osas.
 6.a klassi eesti keele oskuse parandamiseks koostöise õppimise, lõimingu ja projektõppe läbiviimine.
I kooliastme tagasisidestamise ja sõnaliste hinnangute kogumiku uuendamine.
Õpilaste eesti keele oskuse parandamiseks lisatundide pakkumine.
Õppekavade uuendamine
Uue töötaja sisseelamise programmi loomine (teatmiku koostamine, mentorsüsteemi ning motivatsioonipaketi loomine)
Üleriigilise konverentsi korraldamine “Muukeelne laps eestikeelses koolis, probleemist lahendusteni”