Tugimeeskond

Hevko Margit Künnap hevko(at)kallavere.ee
Sotsiaalpedagoog Gerli Klammer gerli.klammer(at)kallavere.ee
Eripedagoog Ametikoht täitmata
Eripedagoog-logopeed Ametikoht täitmata
Koolipsühholoog Malle Karjatse 53516800 malle.karjatse(at)kallavere.ee
Kooliõde Viktoria Solomina 53628703 viktoria.solomina(at)kallavere.ee

Konsultatsioonid
Andekate või raskustesse sattunud õpilaste abistamine aineõpetajate poolt tunnivälisel ajal.


Eripedagoog
Eripedagoog töötab valdavalt keeleabi grupitundides, aga vajadusel ka individuaaltundides. Lisaks nõustab õpetajaid sobivate töövõtete ja õppemeetodite valiku osas ning lapsevanemaid lapse arengu ja arendamisvõimaluste osas.


Logopeed

Koolis on logopeedi töö eesmärgiks lugemis- ja kirjutamisraskuste ületamine, kõne arendamine ning vajadusel lapse erivajadusest lähtuvalt sobivate õppemeetodite ja -vahendite valimine, soovitamine.


Sotsiaalpedagoog

Õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

  • sa tunned, et sul on muresid, mis takistavad koolis käimist, edukat õppimist jms, ning millele ei leia iseseisvalt lahendusi;
  • sul on koduseid või isiklikke probleeme;
  • sul on kohanemisraskused;
  • sind kiusatakse või tõrjutakse.

Lapsevanem, pöörduge sotsiaalpedagoogi poole kui:

  • soovite rääkida oma lapse õpi-, käitumis- või kohanemisraskustest või muudest kooliga seotud probleemidest;
  • vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks;
  • teie lapsel on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

Õpetaja, pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:

  • tunned, et vajad abi klassi või õpilasega seotud probleemi lahendamisel;
  • oled märganud abi vajavat last.

HEV koordinaator

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.


Kooliõde

Kooliõde annab õpilastele vajadusel esmaabi, jälgib ja hindab nende tervislikku seisundit ja füüsilist arengut ning vaktsineerib õpilasi vastavalt riiklikule lapse arengu hindamise ja immuniseerimise kavale.
Nõustab õpilasi nende tervisealaste probleemide ja küsimuste osas. Vajadusel nõustab õpilase tervisliku seisundi osas lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi tugispetsialiste.
Kooliõde osaleb tervisealases ennetus- ja edendustöös koostöös kooli personaliga.


Õpiabi

Õpiabi tunnid on 1.-9. klassides õpiraskustega õpilaste klassidele vastavalt tunniplaanile.
Õpiabi tundide eesmärk on toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid tulemusi.


Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1.-3. klassi õpilane lapsevanema avalduse alusel.
Pikapäevarühm võimaldab tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel bussiga sõitvatele õpilastele ning pakub pedagoogilist juhendamist ja suunamist õpiülesannete täitmisel.
Pikapäevarühma töös saab osaleda õpilane, kellel on õpiraskused ja vajab tuge koduste õpiülesannete täitmiseks lapsevanema avalduse alusel.
Pikapäevarühmad töötavad vastavalt päevakavale. Pikapäevarühma õpilased võivad rühmast lahkuda õpetaja loal ja eelneval kokkuleppel lapsevanemaga.

KÕIKIDE TUGIPROTSESSIDE TOIMIMISE EELDUSEKS ON KOOLI JA KODU KOOSTÖÖ!