Päevakava

KALLAVERE KESKKOOLI PÄEVAKAVA

I ÜLDSÄTTED

Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 38 lõike 2, sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6, 8, 10 ja 12 ning Kallavere Keskkooli Kodukorrale.

Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.

Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

Koolimaja on avatud tööpäevadel 7.00 – 16.00.

Õppetunnid algavad kell 8.00 vastavalt tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli veebilehel.

8.00-8.45 1. tund, 1.-3. kl hommikuring (vastavalt tunniplaanile)

8.45-8.55 vahetund

8.55-9.40 2. tund

9.40-9.50 vahetund

9.50-10.35 3. tund

10.35-11.15 I söögivahetund, aktiivvahetund

10.35-10.55 sööb 1.-2. klass

10.55-11.15 sööb 3.-5. klass

11.15-12.00 4. tund

12.00-12.20 II söögivahetund sööb 6.-12. klass, aktiivvahetund

12.20-13.05 5. tund

13.05-13.15 vahetund

13.15-14.00 6. tund, 1.-3. kl PPR (vastavalt tunniplaanile)

14.00-14.05 vahetund

14.05-14.50 7. tund, 1.-3. kl PPR (vastavalt tunniplaanile), huvitegevuse algus (vastavalt huviringide tunniplaanile)

14.50-14.55 vahetund

14.55-15.40 8. tund, huvitegevus (vastavalt huviringide tunniplaanile)

15.40 Koolipäeva lõpp, jätkuvad huviringid (vastavalt huviringide tunniplaanile)

Väljaspool õppetunde toimuvad: huviala- ja aineringid, konsultatsioonid, pikapäevarühmad, töökoosolekud, õpilasüritused.

Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.

Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.30. Direktori loal võivad õpilasüritused lõppeda ka pärast kella 21.30, kuid mitte hiljem kui kell 22.00.

III ÕPPETÖÖ

Tunniplaan on päevakava osa, milles võetakse arvesse õppekava tunnijaotusplaan ning nõutavad õpitulemused. 

Väljaspool õppetunde toimuvad: huviala- ja aineringid, konsultatsioonid, pikapäevarühmad, töökoosolekud, õpilasüritused.

Vastavalt kooli üldtööplaanile, kooli Kodukorrale, õppekavale või juhtkonna otsusele võib õppeaasta jooksul läbi viia juhendatud distantsõppe ehk e-õppe päevi.

Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö.

Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.

Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

I klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

IV PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ

Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse aeg aktiivseks kehaliseks tegevuseks, koduste õpiülesannete täitmiseks ja huvitegevuseks.

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni ning on jaotatud kaheks: hommikuring ja pikapäevarühm.

1.-3. klassi pikapäevarühma ajakava on järgmine:

08.00-08.45 Hommikuring.  Tegevused õues või klassiruumis. Õpetaja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine jms.

13.15-14.50 Pikapäevarühm. Koduste õpiülesannete täitmine. Tegevused õues või klassiruumis. Õpetaja juhendamisel õpilaste individuaalne arendamine: lugemine, joonistamine, meisterdamine, lauamängude mängimine, liiklusmängud.

V ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ

Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva kestel.

VI HUVIRINGIDE TÖÖ

Aine- ja huvialaringide töö toimub pikkadel vahetundidel ning üldjuhul pärast 6. tunni lõppu.

Aine- ja huvialaringide töö toimub ringide tööajagraafiku alusel. Huviringide graafik avalikustatakse kooli veebilehel.

VII ÕPPEKÄIGUD JA ÜRITUSED VÄLJASPOOL KOOLI TERRITOORIUMI

Kool võib korraldada õppekäike, matku, võistlusi jmt tegevusi ning seda arvestatakse õppe- ja kasvatustöö osana ning päevakava täitmisena.

Üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid Stuudiumi vahendusel vähemalt 7 päeva ette.