Gümnasisti meelespea

Kallavere Keskkooli gümnasist teab ja peab meeles:

  • Meie koolis 2022. aasta sügisest rakenduv e-gümnaasiumi programm on mugav võimalus õppida lisaks tavapärasele õppevormile ka endale sobival ajal ja kohas e-õppe vormis.
  • Gümnaasiumiõpingute maht jaguneb järgmiselt: 3 aasta jooksul tuleb läbida kokku minimaalselt 96 kursust, millest 63 on kohustuslikud ained ning 33 valikained. 1 kursuse maht on seejuures 35 tundi.
  • Meie kooli gümnasist teab, et õpib iseenda, mitte õpetajate, lapsevanemate või kellegi teise jaoks ning seeläbi oskab oma aega planeerida ning omab head eneseditsipliini. Et e-õppes edukalt hakkama saada, läbib õpilane gümnaasiumisse astudes õpioskuste aine, et osata end ja enda ressursse paremini mõista ning jaotada.
  • Kui õppetööga toimetulekul esineb õpilasel raskusi, pöördub ta koheselt aineõpetajate või gümnaasiumi õppekoordinaatori poole, et koostöö ja avatud suhtlemise teel leida kõigi osapoolte jaoks parimad lahendused.
  • Meie kooli gümnasist teab ja on kursis Kallavere Keskkooli partnerite poolt pakutavate erinevate õppevõimalustega. On kursis kursuseprogrammidega, mida pakuvad Edumus ja Tallinna Ülikool Õpilasakadeemia raames, teab, et tal on Kallavere Keskkooli gümnaasiumis õppimise jooksul võimalik omandada B-kategooria juhiload AV Rae Liikluskoolis. Soovides meie partnerite juures mingit programmi läbida, suhtleb sellel teemal esmalt gümnaasiumi õppekoordinaatoriga, et koostöös leida iga õppuri jaoks individuaalselt sobivaimad erialad ja õppeained.
  • Meie kooli gümnasist teab, et põhirõhk on gümnaasiumiõpingute ajal iseseisval õppimisel digitaalsete materjalide alatise kättesaadavuse kaudu. Konsultatsioonides osalemise ajal saab ta küsida õpetajatelt täiendavaid küsimusi ning harjutada õppeülesandeid koos kaasõpilastega. Konsultatsioonides osalemine on vabatahtlik, kui aineõpetaja poolt pole määratud teisiti.
  • Kallavere Keskkooli gümnasisti peamisteks õppe- ja suhtluskanaliteks on Microsoft Teams keskkond ning Stuudium (hinnete jälgimiseks). Digitaalne õppevara on gümnasistidele MS Teamsi kaudu alati kättesaadav.