KKK koolitab

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Alates 2023. aasta sügisest pakub Kallavere Keskkool koolitust, kus jagatakse teadmisi ja kogemusi keelekümblusest ja LAK-õppe rakendamisest. Koolitusele ootame õpetajaid koolidest ja koolieelsetest lasteasutustest, kes töötavad eesti keelest erineva kodukeelega lastega.

  1. aasta sügisel toimub järgmine koolitus:

“Keelekümbluse ja LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale”

Koolituse raames antakse ülevaade keelekümbluse olemusest, keelekümbluse ja LAK-õppe põhimõttetest, keeleõpet toetavast vaimsest ja füüsilisest keskkonnast. Koolitusel osaleja kavandab:

Rühmatööna – keeleõpet toetava tunnikava

Iseseisva tööna –  loob oma õpilaste vajadustest lähtuvalt keeleõpet toetava materjali, reflekteerib oma tööd õpetajana.

Koolituse maht: 8 tundi

Koolituse õppekava: LINK ÕPPEKAVALE

Täiendav info ja registreerumine: kool@kallavere.ee

  • Koolitusel kasutatakse aktiivse õpetamise metoodikaid – praktilised tegevused, näitlikustamine, rühmatööd.
  • Koolitusel toetutakse nii teoreetilistele seisukohtadele, kui ka isiklikule õpetamise kogemusele.
  • Koolitusele ootame koolieelsete lasteasutuste ja koolide õpetajaid, kes töötavad eesti keelest muu kodukeelega lastega.

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  • Õppekava on koostatud vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele. Koolitusel osalenutel on võimalus anda koolituse kohta kirjaliku või suulist tagasisidet. Õppekava analüüsitakse ja vastavalt vajadusele uuendatakse.
  • Koolitajad on Kallavere Keskkooli keelekümblusklasside õpetajad, kellel on vähemalt 3- aastane töökogemus muukeelsete õpilastega. Lisaks on koolitajad läbinud keelekümblusprogrammi koolituse.
  • Koolitusi viiakse läbi kohandatud ruumides, kus on tagatud esitlustehnika olemasolu ja muud vajalikud õppevahendid: plakatipaber, markerid, tahvel. Koolitusel osalenutele on tagatud internetiühendus.